Zarząd Aeroklubu Nadwiślańskiego na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2014, na podstawie §12.6 statutu Aeroklubu Nadwiślańskiego podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Nadwiślańskiego w dniu 22 lutego 2015 r. (niedziela) o godz. 13:55 (drugi termin o godz. 14:00) w siedzibie Aeroklubu Nadwiślańskiego w Lisich Kątach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu A.N.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia
 3. Objęcie prowadzenia Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego
 4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Walnego Zgromadzenia
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Dyskusja i przyjęcie porządku obrad
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego A.N. za rok 2014
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu A.N.
 9. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego A.N.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami władz A.N.
 11. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego A.N. za rok 2014
 12. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu A.N.
 13. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Sądu Koleżeńskiego A.N
 14. Wybory członków Komisji Rewizyjnej A.N.
 15. Głosowanie nad uchwałami w przedmiocie wniosków
 16. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Zarząd
Aeroklubu Nadwiślańskiego

Komentarz Zarządu:

W celu zapewnienia maksymalnej frekwencji członków, Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zostało zwołane na dzień 22 lutego 2015, zaraz po zakończeniu Konferencji Lotno-Technicznej planowanej na weekend 21-22 lutego 2015.  Do porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia został włączony punkt związany z wyborem członków Komisji Rewizyjnej. Tym samym zrezygnowano ze zwołania oddzielnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu wyboru członków Komisji Rewizyjnej w grudniu 2014 ze względu na uzasadnioną wątpliwość dotyczącą zapewnienia właściwej frekwencji. Jednocześnie, aby dać możliwość wcześniejszego zapoznania się z sytuacją naszego stowarzyszenia, Zarząd przekaże członkom do 31 stycznia 2015 sprawozdanie z działalności Aeroklubu Nadwiślańskiego w roku 2014 oraz w najbliższych dniach uruchomi zamkniętą grupę dyskusyjną „Forum Aeroklub Nadwiślański” na Facebook dla członków Aeroklubu Nadwiślańskiego, na której będą omawiane bieżące sprawy klubu. Już teraz zapraszamy do dołączania się do tej grupy.