Zarząd Aeroklubu Nadwiślańskiego w uzgodnieniu z komisją rewizyjną w dniu 18.04.2015 , na podstawie Par. 29 ust.4 pkt.1 statutu Aeroklubu Nadwiślańskiego podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków AN w dniu 02 maja 2015 r.

NWZ AN odbędzie się na wniosek sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy z dnia 2015-03-13. W sprawie wezwania do uzupełnienia braków formalnych w postaci ,, Uchwały Zebrania Członków Aeroklubu Nadwiślańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.

NWZ odbędzie się 02.05 (sobota) o godz. 17:55 pierwszy termin ( drugi termin o godz. 18:00 ) w siedzibie Aeroklubu Nadwiślańskiego w Lisich Kątach 20 86-300 Grudziądz.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu A.N.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia
 3. Objęcie prowadzenia Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego
 4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Walnego Zgromadzenia
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Dyskusja i przyjęcie porządku obrad
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego A.N. za rok 2013.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego A.N. za rok 2014.
 9. Przedstawienie stanowiska   Zarządu A.N. w sprawie sprawozdań finansowych za lata 2013 i 2014
 10. Przedstawienie propozycji Zarządu A.N w sprawie wszczęcia procedury likwidacji pasa krótkiego pasa startowego DS 2 o długości 720x 200m na kierunkach 060 -240 oraz spraw z tym związanych.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami finansowymi za 2013 i 2014
 12. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego A.N. za rok 2013
 13. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego A.N. za rok 2014
 14. Głosowanie nad przyjęciem propozycji Zarządu A.N. w sprawie wszczęcia procedury likwidacji pasa startowego
 15. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Zarząd Aeroklubu Nadwiślańskiego w porozumieniu z Komisją Rewizyjną

Wyjaśnienie Zarządu.

 1. Poprzedni Zarząd AN przekazał do Sądu Rejonowego   VII Wydz. Gospodarczy sprawozdanie finansowe za 2013 z pominięciem podjęcia uchwały WZ AN o jego zatwierdzeniu. Sąd wnioskuje o taką uchwałę co niniejszym czynimy.
 2. Na WZ Członków AN w dniu 22.02 2105 poprzedni Zarząd zamiast sprawozdania finansowego przedstawił prognozę finansową. Nowy Zarząd AN poczynił starania by sporządzić sprawozdanie finansowe za 2014 w sposób możliwie najdokładniejszy. Ponieważ w dokumentacji AN brakowało wielu dokumentów finansowych za min. 2014 rok prace odtworzeniowe trwały długo. W celu dopełnienia ustawowego obowiązku wnioskujemy o głosowanie sprawozdania finansowego za 2014 rok. Takie głosowania muszą odbywać się co roku podczas dorocznego Walnego Zgromadzenia. Sprawozdania finansowe za 2013 i 2014 rok zostaną na początku przyszłego tygodnia rozesłane wszystkim Członkom AN w formie elektronicznej mailem oraz zamieszczone na Forum AN na fb. Zarząd poprosi również o przybycie na NWZ AN przedstawiciela biura podatkowego Podmar w celu omówienia tych sprawozdań.
 3. W związku z kontrolą ULC na naszym lotnisku oraz uwagami co do złej jakość pasa DS2 kier. 060-240. Zarząd podjął postępowanie wyjaśniające co do potrzeby jego dalszego utrzymywania. Przeprowadzono pisemne konsultacje z sześcioma najbardziej doświadczonymi instruktorami AN. W toku tych konsultacji zapadły ustalenia o braku potrzeby utrzymywania tego krótkiego pasa. W związku z tym Zarząd w porozumieniu z Komisją Rewizyjną podjął decyzję o złożeniu wniosku do Walnego Zgromadzenia o wszczęcie procedury o likwidacji tego pasa. Zarząd mógłby wszcząć taką procedurę samodzielnie jednak mając na uwadze wagę tej sprawy podjęto wspólnie z KR decyzje o poproszenie Walnego Zgromadzenia AN które jest jego najwyższą Władzą o podjęcie decyzji w sprawie tego wniosku.

Pozdrawiam w imieniu Komisji Rewizyjnej i Zarządu AN Prezes Robert Bułka

Załącznik: Wezwanie z Sądu Rejonowego