Cennik - składki

STATUT I OPŁATY CZŁONKOWSKIE

AEROKLUB NADWIŚLAŃSKI

1. Osoby zalegające z opłatą składek członkowskich powyżej 6 miesięcy mogą być skreślone z listy członków na podstawie decyzji Zarządu Aeroklubu Nadwiślańskiego.
2. Na uzasadniony wniosek zainteresowanego Zarząd może przyznać częściową ulgę lub całkowicie zwolnić wnioskującego z płacenia składek członkowskich na dany rok.
3. Pozostałe zasady opłat, w tym zwolnienie z wszelkich opłat dla członków honorowych reguluje statut stowarzyszenia.